Privacybeleid

Algemene privacyverklaring &
Register van Verwerkingsactiviteiten

De heer Philippe Vansteenbrugge en Trendy Trouwen hechten veel waarde aan de bescherming van uw gegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

De heer Philippe Vansteenbrugge en Trendy Trouwen houden zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Als wij deze nodig hebben vragen wij om uw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

De heer Philippe Vansteenbrugge en Trendy Trouwen zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door de heer Philippe Vansteenbrugge en Trendy Trouwen verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • Het verkrijgen van de noodzakelijke gegevens als u adverteert in het magazine
 • Telefonisch/via sms/via mail contact met u opnemen voor klantendoeleinden;
 • Het versturen van uitnodigingen allerhande, brochures, promotiemateriaal;
 • Het nemen en publiceren van sfeerbeelden en gerichte beelden tijdens evenementen (trouwbeurzen van Trendy Trouwen,…)

Voor bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, website
 • Vennootschapsgegevens : BTW-nummer, bankrekeningnummer, de sector waarbinnen u actief bent voor zover u een sponsorovereenkomst met de heer Philippe Vansteenbrugge en Trendy Trouwen afsluit
 • De trouwdatum : als u deelneemt aan de wedstrijd (zie hieronder)

Verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijks is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de verzending van uw persoonsgegevens (naam, adres, gsm, emailadres) in het kader van de wedstrijd op trouwbeurzen waarvoor wij eerst ondubbelzinnig en uitdrukkelijk toestemming vragen aan de deelnemers. In ruil voor het meedelen van de persoonsgegevens en trouwdatum (die worden doorgestuurd naar de partners van De heer Philippe Vansteenbrugge en Trendy Trouwen) maken deelnemers kans op een trouwfotoshoot in het buitenland.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst (i.c. sponsorcontract) hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Deze partijen zijn strikt gebonden aan een sponsorcontract waarbij zij zich ertoe verbinden :

 • de gegevens niet nogmaals door te geven aan derden
 • niet langer contact op te nemen met de deelnemers dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft, zoals bijvoorbeeld. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijden in te trekken. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

De heer Philippe Vansteenbrugge en Trendy Trouwen bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op de grond van de wet is vereist.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens De heer Philippe Vansteenbrugge en Trendy Trouwen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • We hanteren een gebruikersnaam, wachtwoordbeleid en loggings op onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om door de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegeven dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van bescherming van verwerking van persoonsgegevens.

Wijziging privacyverklaring

De heer Philippe Vansteenbrugge en Trendy Trouwen kunnen hun privacyverklaring wijzigen, bijvoorbeeld na gewijzigde wetgeving.