Wedstrijdreglement

Artikel 1: Organisatie

De actie wordt georganiseerd door TRENDY TROUWEN MAGAZINE, Kerkstraat 62, 8587 Helkijn en loopt vanaf 15/12/2019 tot en met 30/11/2020 om 23u59.

Artikel 2: Prijzen

Te winnen hoofdprijs: een citytrip met 1 dag fotoshoot.

Het tijdstip, plaats en de duur van deze fotoshoot worden bepaald door TRENDY TROUWEN MAGAZINE. De winnaar wordt in december gecontacteerd door TRENDY TROUWEN MAGAZINE. De hoofdprijs en andere prijzen zijn niet overdraagbaar, vervangbaar of verplaatsbaar. Bij verlies wordt deze niet vervangen. De organisator behoudt zich tevens het recht voor deze actie (voortijdig) te stoppen of eventueel de (voorwaarden van de) actie te wijzigen en de prijzenpot te vervangen door een soortgelijke prijs van eenzelfde waarde.

Artikel 3: Deelname

Elke natuurlijke persoon die de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft en die in België, Nederland, Frankrijk of Groot Hertogdom Luxemburg gedomicilieerd is, mag deelnemen. De werknemers van de organisator en van elke andere persoon die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de huidige wedstrijd zijn van deelname uitgesloten. De wedstrijd loopt op www.trendytrouwen.be en in de beursstands van TRENDY TROUWEN MAGAZINE vanaf 15 december 2019 en stopt op 30 november 2020 om 23u59. Om geldig te kunnen meespelen moet de deelnemer:

De gevraagde gegevens invullen / optioneel kan de deelnemer ook een foto opladen.

Zich akkoord verklaren met het wedstrijdreglement. Een onvolledige deelneming zal onmiddellijke uitsluiting uit de wedstrijd als gevolg hebben. De organisator kan ten allen tijden een persoon van deelname aan de wedstrijd voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname ter kwader trouw aan de wedstrijd. Elke deelname is persoonlijk en kan in geen geval doorgegeven worden aan derden. Foto’s, pornografische, gewelddadige, racistische of illegale aard zullen niet verschijnen op de website en komen niet in aanmerking voor winst. TRENDY TROUWEN MAGAZINE heeft geen verplichting zich te verantwoorden hiervoor.

Elke poging tot fraude geeft aanleiding tot onmiddellijke uitsluiting van de betrokken deelnemer.

Artikel 4: Bepaling van de winnaars

De TRENDY TROUWEN MAGAZINE Jury zal de winnaar van de hoofdprijs en de andere winnaars selecteren. Ook de bijhorende foto kan als criterium gelden voor het bepalen van de winnaars. De winnaar van de hoofdprijs wordt per e-mail, post of per telefoon gecontacteerd ten laatste een week na de selectie. De andere winnaars worden per e-mail gecontacteerd. De winnaar is zelf aansprakelijk voor het gebruik van de prijs. Zij ontslaan de organisator van iedere aansprakelijkheid desbetreffend.

Artikel 5: Reglement en aanvaarding & mededelingen

Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaardt de deelnemer het volledige wedstrijd reglement alsook elke beslissing die de organisator zou nemen. De organisator is niet verantwoordelijk voor beschadigde, zoekgeraakte of vertraagde inzendingen. In geval van betwisting of voor de gevallen die niet zijn voorzien in dit reglement, zullen de beslissingen van de organisator onherroepelijk zijn en niet vatbaar voor beroep. Er zal over deze actie geen enkele briefwisseling of telefonisch contact gevoerd worden. TRENDY TROUWEN MAGAZINE kan op elk ogenblik wijzigingen aanbrengen aan het reglement door melding op de website www.trendytrouwen.be

Artikel 6: Privacy

TROUW & TRENDS en haar partners kunnen de door de klant meegedeelde persoonsgegevens opnemen in haar bestand om deelnemers op de hoogte te brengen van hun activiteiten met het oog op klantenbinding (direct marketing), en met het oog op personalisatie en targeting. Deze communicatie zal louter per email of per gewone post gebeuren. TRENDY TROUWEN MAGAZINE neemt de passende en nodige organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens en privacy te beschermen, en zal de gegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. TRENDY TROUWEN MAGAZINE en haar partners zullen de persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandelen en met eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (wet va, 08.12.1992). Indien de deelnemers hun gegeven willen inkijken, wijzigen of laten schrappen kunnen ze hiervoor contact opnemen met TRENDY TROUWEN MAGAZINE. Iedere correspondentie bevat een eenvoudige optout-link, waarna u geen verdere berichten meer zult ontvangen. U kunt ook via [email protected] zonder opgave van reden meedelen dat u niet langer correspondentie wenst te ontvangen.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden indien ten gevolge van overmacht of enige andere reden buiten de wil van de organisator de wedstrijd dient aangepast, opgeschort of geannuleerd te worden. De organisator behoudt zich het recht voor het wedstrijdreglement aan te passen indien dit voor organisatorische reden of in geval van overmacht noodzakelijk zou blijken. De organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade van enigerlei aard die het gevolg zou zijn van deelname aan de wedstrijd of toekenning van de prijs. Deelname aan de actie impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico’s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk. TRENDY TROUWEN MAGAZINE kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor onder meer :

Transmissies via het internet,
Slecht functioneren van het internet en/of gebruikte software,
De gevolgen van virussen bugs, anomalieën, technische gebreken,
Om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken, van welke aard ook.

TRENDY TROUWEN MAGAZINE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van een onderbreking, om het even welke disfuncties, het uitsluiten van deelnemers of het beëindigen van de actie om welke reden ook. Dit geldt tevens voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit een verbinding met de website www.trendytrouwen.be Elke deelnemer moet alle nodige maatregelen nemen om zijn eigen gegevens en/of softwareprogramma’s op zijn informatica-uitrusting en/of zijn site te beveiligingen tegen om het even welke aantasting. De verbinding met de website van de actie en de deelname aan de actie vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemers. TRENDY TROUWEN MAGAZINE  kan evenmin aansprakelijk worden gesteld als onderhavige actie zou moeten gewijzigd, ingekort of geannuleerd worden wegens overmacht of om redenen buiten haar wil. TRENDY TROUWEN MAGAZINE  behoudt zich het recht voor de actieperiode te verlengen of elke aangekondigde datum uit te stellen. Bij onregelmatigheden zoals bijvoorbeeld fouten die zich voordoen bij de webbouwer of TRENDY TROUWEN MAGAZINE zelf, TRENDY TROUWEN MAGAZINE  beslist TRENDY TROUWEN MAGAZINE  autonoom over de manier waarop deze fout wordt gecorrigeerd en afgehandeld. Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten, kunnen niet ingeroepen worden als grond voor schadevergoeding of welke verplichting dan ook vanwege. TRENDY TROUWEN MAGAZINE  Niet voorziene gevallen worden behandeld door de organisatoren. Elke uitspraak is bindend. Contactpersoon in verband met dit wedstrijdreglement: Vansteenbrugge Philippe E-mail: [email protected] Adres: Kerkstraat 62, 8587 Helkijn